Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Maurits van Sambeek, Kamer van Koophandel nummer 75024357, gevestigd te Beek en Donk, hierna te noemen opdrachtnemer.

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van een dienst of diensten.

2.      Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

3.      Diensten: dit kan zijn diensten in de vorm van coaching, counseling en/of consulting in de vorm van gesprekken, sessies of advies ten behoeve van specifieke handelingen.

4.      Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2.      De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

C. Aanvang en duur van de overeenkomst

1.      De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

2.      Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.      De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D. Gegevens opdrachtgever

1.      Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder de gewenst vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

2.      Opdrachtgever staat er jegens opdrachtnemer voor in dat de door hem aan opdrachtnemer verstrekte bescheiden en informatie in overeenstemming zijn met de feiten. Opdrachtgever staat jegens opdrachtnemer dus in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden en informatie. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden en informatie.

3.      Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.      Indien er voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

E. Uitvoering opdracht

1.      Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

2.      Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

3.      Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.

4.      Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

F. Geheimhouding en exclusiviteit

1.      Opdrachtnemer en opdrachtgever komen overeen dat wat in het kader van de opdracht wordt besproken inzake gevoelige bedrijfsinformatie en/of unieke bedrijfsprocessen beide verplicht tot geheimhouding naar derden.

2.      Opdrachtnemer is gerechtigd de door of namens de opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht.

3.      Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische, systematische, procesmatige, methodische of vergelijkende doeleinden teneinde toekomstige opdrachten nog beter uit te kunnen voeren.

4.      Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. Intellectuele eigendom

1.      Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2.      Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, methoden en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3.      Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer die producten aan derden ter hand te stellen.

H. Overmacht

1.      Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.      Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I. Honorarium

1.      Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

2.      Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden of diensten ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

3.      Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Reistijd en verblijfskosten worden – indien van toepassing – apart in rekening gebracht.

4.      Indien na totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

J. Betaling

1.      Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden en/of diensten, zonder enig recht op korting of verrekening.

2.      Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

3.      Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag.

4.      In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K. Termijnen

1.      Indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en opdrachtgever verzuimt om een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of de noodzakelijke bescheiden en informatie tijdig, volledig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de werkzaamheden en/of diensten dienen te worden uitgevoerd.

2.      Termijnen waarbinnen de werkzaamheden en/of diensten dienen te zijn afgerond zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen is.

L. Reclamatie

1.      Een reclamatie met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, diensten en/of het factuurbedrag dienst schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Een reclame dient duidelijk, gemotiveerd met argumenten, weer te geven waarom de werkzaamheden en/of diensten niet deugdelijk/tijdig zijn verricht en/of waarom het factuurbedrag niet correct is.

2.      Een reclame als in het eerst lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3.      Indien de reclame niet tijdig binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt ingesteld vervallen alle rechten en bevoegdheden van opdrachtgever in verband met de reclame.

4.      In ieder geval vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door opdrachtnemer een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

M. Aansprakelijkheid

1.      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden en informatie heeft verstrekt.

2.      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer.

3.      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtgever.

4.      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of e-mail, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

5.      Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

N. Opzegging

1.      Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de werkzaamheden en/of diensten zijn voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van toepassing.

2.      Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3.      Opzegging ontslaat opdrachtgever niet van zijn (betalings-)verplichtingen jegens opdrachtnemer voor zover overeenkomstig met de in de overeenkomst en algemene voorwaarden bepaalde voorwaarden.

4.      Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtnemer heeft opdrachtgever recht op duidelijke afsluiting van de overeenkomst door opdrachtnemer via schriftelijke mededeling van de reden voor opzegging.

5.      Bepalingen van deze overeenkomst waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden tenzij het onder O bepaalde in werking treedt.

O. Opschortingsrecht

1.      Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

2.      Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

P. Zekerheidsstelling

1.      Tot zekerheid van betaling van al hetgeen de opdrachtgever op enig moment verschuldigd is aan de opdrachtnemer, is de opdrachtgever op eerste verzoek van de opdrachtnemer gehouden om zekerheid te stellen c.q. om medewerking aan de overdracht van vorderingen te verlenen, een en ander naar keuze van de opdrachtnemer.

Q. Elektronische communicatie

1.      Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2.      Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het beruik van c.q. de communicatie via elektronische hulpmiddelen, waaronder, maar niet uitsluitend, schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3.      Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijze van ieder van het verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4.      De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

5.      Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door middel van bestandsuitwisseling of elektronische post verzonden bericht of bestand.

6.      Opdrachtnemer heeft geen invloed op de datacommunicatiemiddelen, computersystemen en toepassingsapplicaties met behulp waarvan een bericht of bestand wordt verzonden, zodat opdrachtnemer geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van het gebruik van die middelen.

R. Overige bepalingen

1.      Indien opdrachtnemer op locatie van opdrachtgever werkzaamheden en/of diensten verricht, draagt de opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de werkzaamheden en/of diensten uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door voldoende back up, veiligheid en viruscontrole procedures.

2.      Indien opdrachtnemer op een andere locatie de door opdrachtgever gevraagde werkzaamheden en/of diensten verricht dan gelden daarvoor de algemene voorwaarden en regelgeving voor die desbetreffende locatie in samenhang met de onder lid 1 genoemde wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

3.      Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen in overleg besluiten welke locatie het meest geschikt is voor werkzaamheden en/of dienstverlening ten behoeve van voldoen aan de opdracht. Locatie beperkt zich niet tot de werklocatie van respectievelijk de opdrachtnemer of opdrachtgever maar kan ook virtueel zijn (bijv. via Zoom, Teams o.i.d.) of een specifieke fysieke seminar/conferentieruimte.

S. Toepasselijk recht en forumkeuze

1.      Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2.      Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

3.      Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingesteld arbitragecommissie.

T. Wijzigingen

1.      Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2.      Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien opdrachtnemer de gewijzigde algemene voorwaarden schriftelijk heeft medegedeeld aan opdrachtgever en opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening kennis heeft gegeven van bekendheid met de wijzigingen en hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

3.      Indien door opdrachtgever niet wordt ingestemd met wijzigingen dan kan opdrachtnemer tot het bepaalde onder N en O overgaan.